چپ اجتماعی در ایران و آلترناتیو! —وحید عابدی

چند توضیح کوتاه!

منظور از چپ اجتماعی، چپ جامعه با گرایش سوسیالیستی است. گرایشی که با فرقه گرائی سوسیالیستی مرز دارد و تلاش میکند تا زمینی عمل کند. گرایشی که به قدرت سیاسی بی توجه نیست، تلاش میکند……ادامه