دهن‌کجی به تاریخ و خدمت به راست افراطی—شعیب زکریائی  ١٣ مارس ٢٠٢٣

هر مبارز راه آزادی و عدالتخواهی که اندک آشنائی با تاریخ چند دهەی اخیر ایران داشته و به آرمان خود متعهد مانده باشد میداند که جریان سلطنت‌طلب، جز عقیم ساختن انقلاب ضد رژیم اسلامی و تکیەزدن مجدد بر….ادامه