مصاحبه اختصاصى راديو صداى كردهاى مقيم امريكا با رفیق گلرخ قبادى نويسنده كتاب شقايقها بر سنگلاخ

صاحبه اختصاصى راديو صداى كردهاى مقيم امريكا با خانم گلرخ قبادى نويسنده كتاب “شقايقها بر سنگلاخ” فعال سياسى و اجتماعى مقيم سوئد

٣١ ماه آگوست golrokh-ghobadi.jpg٢٠١٥

خانم گلرخ قبادى عزيز با سپاس فراوان از اينكه مصاحبه با راديو صداى كردهاي مقيم امريكا را پذيرفته ايد.

چند ماهى از انتشار كتاب جديد شما “شقایقها بر سنگلاخ “مي گذرد و در همين مدت كوتاه مطالب فراوانى راجع به اين كتاب در شبكه هاى اجتماعى و سايتهاى الكترونيكى منتشر شده است. خوشحال خواهيم شد كه پاسخ شما به سوالات بينندگان سايت ما و شنوندگان راديوى صداى كردهاى مقيم امريكا را داشته باشيم. 

*با درود و سپاس فراوان از دعوتى كه از من براى انجام اين مصاحبه به عمل آورديد.

 چرا زنان كرد و زنانى از كردستان ايران “شقايقهاى بر سنگلاخ” شما را افريده اند؟

*با آغاز مبارزات مردم برای سرنگونی رژیم پهلوی در سال  ١٣٥٧ و بوجود آمدن فضایی آزاد، زنان هم بە میدان مبارزە روی آوردند و درهمە عرصەهای مبارزە شرکت کردند؛ از شرکت درتظاهرات و اعتراضات برای سرنگونی رژیم پهلوی تا مبارزات عمومی مردم  برای نابودی هرنوع نابرابری در جامعە ایران و کردستان، و در برابر جمهوری اسلامی. اما برای رسیدن به این خواستها، رژیم واپسگرای اسلامی مبارزەای سخت و خونینی را بە مردم کردستان و از جملە زنان تحملیل کرد. در این میان زنان کردستان این شقایقهای سرخ علاوە بر مبارزە با رژیمی عقب ماندە و ناهمساز با زمانە می بایست با مناسبات  مذهبی، مردسالاری و عشیرتی در جامعە سخت و سنگلاخ کردستان هم مبارزە می کردند.

    اين كتاب چه مقطعى از تاريخ مبارزاتى زنان كرد در كردستان ايران را در بر می گيرد؟

*کتاب در برگیرندە تاریخ مبارزات زنان کردستان ایران از دهە ٥٠ تا دهەی ٩٠ شمسی است. اما تمرکز اطلاعات و جمع آوری این تاریخ در کتاب بیشتر به همین چهار دهەی اخیر یعنی زمان حاکمیت جمهوری اسلامی برمی گردد.

بە دلیل تلاش و کوششهای مادرانمان کە پیش از ما خدمات ارزندەای را ارائە دادەاند تا ما را بە این زمان و مقطع رساندەاند، تاریخ مبارزات گذشتە را تا جایی کە اطلاعات و تحقیقاتم این امکان را به من دادەاست بە تحریر درآوردەام.

 روش شما براى نگارش كتابتان، بر چه اساسى بوده است؟ آيا تاريخ نگارى كرده ايد و يا خاطراتى را بازسازى كردەايد؟

*این کتاب شرحی از زندگی من بر بستر رویدادها، تغییر و تحولات تاریخی چند دهە اخیر، با تکیە بر وقایع نگاری مبارزات مردم کردستان و نمایاندن شرکت فعال زنان دراین مبارزات است.  برای نوشتن کتاب از یادمانده‌ها و دانستەها وتجربیات خودم، دوستان و رفقای هم رزمم از کردستان ایران، و با استناد به روزنامه‌ها‌ی دولتی و نیمه دولتی و همچنین نشریه‌ها و خبرنامه‌های اپوزیسیون ایران یاری جستەام.


کتاب شما و شخصیتهای آن تا چە اندازە واقعی هستند؟

* این یک کتاب تاریخی است که شخصیتهای آن واقعی و زندە هستند. این کتاب شرح  فعالیت زنان مبارز کرد در دوران  قبل از انقلاب ایران است و همچنین مشارکت آنان در تظاهرات و اعتراضات مردمی در دوران انقلاب، نقش‌شان در جنگ‌ها، فعالیت سیاسی و اجتماعی‌شان در شهرها در زمان تسلط رژیم جمهوری اسلامی و فعالیت در سازمانهای سیاسی بخصوص کومەلە، مبارزه و مقاومت‌شان در زندان‌ها تا پای اعدام  و سرانجام مبارزە برای مسلح شدن و در سنگر مقدم جبهە قرار گرفتن.
این کتاب در واقع داستان زندگی مبارزات سە نسل را بە تحریر درآوردەاست. نسل ما بعنوان نقاشان اصلی و مبارزین تاثیرگذار و سرسخت این راە، مادرانمان بە عنوان فعالین و یاری دهندگانمان در همە عرصەها، و فرزندانمان بعنوان نسلی کە با درد و رنج پا بە عرصە زندگی گذاشتند و با کولە باری از تجربە و با نگاهی نقادانە بە گذشتە راههای نوینی را یافتند وادامە shaghayeghha-bar-sanglakh.jpgدهندگان راە مادرانشان شدند.

اين شخصيتها و زنانى كه شما در كتابتان از مبارزات آنان ياد كردەايد، اكنون در كجايند؟ مبارزه و تلاش براى آزادى، عدالت اجتماعى و برابرى جنسيتى تا چه اندازه در زندگى عينى آنان تبلور يافته است؟

* بخش اعظم رفقایی که در سنگرهای کردستان مبارزە کردەاند خوشبختانە اکنون درکنار ما هستند و تا جایی کە من اطلاع دارم اکثرا” بە شیوەهای مختلف در حال تلاش و مبارزە برای کسب حقوق زنان هستند و یا در مورد مسائل زنان حساسند. برای نمونە، فعالیت در احزاب مختلف کردستان، انجمنها و تشکلهای زنان در محل زندگیشان، در کنفرانسهای گوناگون برای امر زنان و شرکت در کنفرانس سالانە زنان کردستان ایران که به همت تعدادی ازاین زنان هر سالە برپا شدەاست.

مبارزات زنان كورد در كردستان ايران تا چه اندازه از مبارزات زنان كرد ساير مناطقى كه كورد در آن مناطق زندگى می كنند تاثير گرفته و يا تاثير گذار بوده است؟

* ارتباط زنان مبارز کردستان ایران با زنان مبارز سایر بخشهای دیگر کردستان بعد از انقلاب و بخصوص با انتقال مقر سازمانها بە  کردستان عراق برقرار شد. با این ارتباط ما بتدریج از تجربیات مبارزاتی یکدیگر بهرهمند شدیم.
مبارزات زنان کردستان ایران بر مردم  و زنان کردستان عراق و سایر بخشهای کردستان  قطعا” بی تأثیر نبودە است، اما بهتر است قضاوت را بە خود آنها بسپاریم.


زنان مبارز كورد در لابه لاى كتاب شما دوش به دوش همرزمان مرد خود جنگيدەاند و مبارزه كرده اند. نقش اين مردان در كتاب شما چگونه پردازش شده است؟

* این کتاب بر بستر تاریخ مبارزات عمومی مردم کردستان نوشتە شدەاست کە زنان در آن مقطع تاریخی، علاوە بر خواستهای آزادی، برابری و حقوق زنان، همراە با سایر اقشار مردم برای بدست آوردن خواستهای ملی، اجتماعی و از جملە اقشار تهیدست کردستان مبارزە کردەاند. نتیجتا” مبارزات ما نمی توانست جدا از مردان باشد. درکنار آن، هر زمان که مردان و تفکر مردسالاری مانعی بر این روند مبارزات بودەاند بە چالش کشیدەاست. در کتاب این موضوع و چگونگی این روند بە تفصیل شرح دادە شدەاست.
اما ویژگی کتاب در این است کە؛ کتاب طبق معمول تنها تاریخ مذکر و شرح فتوحات و دستاوردهای آنها نیست، بلکە تاریخ مبارزات مردم با تکیە بر نمایاندن نقش برجستە و روشن زنان در مبارزات کردستان است.
بدین معنی این تاریخ با دیدی فمینیستی و از دیدگاە زنانە نوشتە شدە، زیرا تاریخ زنان کرد بندرت نوشتە و بازگو شدەاست.


زبان نوشتارى كتاب شما فارسى است. چرا؟ آيا مخاطبان خاصى را مد نظر داريد؟ و آيا برنامەاى براى چاپ اين كتاب به زبان كردى و ديگر زبانها رايج در آينده داريد؟

* بلە، زبان کتاب فارسی است بنا بە دلایل گوناگون؛

مسئلە اول اینکە؛ بە دلیل بسیار روشن ستم ملی در ایران، من از تحصیلات بە زبان مادریم محروم بودەام. در نتیجە بە زبان کردی تسلط کافی ندارم.
مسئلە دوم؛ متاسفانە هم وطنانم در کردستان ایران هم به درد و کمبود من گرفتارند و مخاطب اصلی من آنها هستند.
مسئلە سوم؛ مطلع کردن هم وطنان فارس زبانم از مسائل کردستان که با ما هم سرنوشت و دارای تاریخ مشترکی هستند.
برای ترجمە کتاب بە زبانهای دیگر باید بگویم؛ این آرزوی قلبی من است اما بە دلیل هزینە بالای این کار فعلا” برایم میسر نیست.
من کتاب را با هزینە شخصی خود چاپ و منتشر نمودەام و امیدوارم با در آمد بدست آمدە آن بتوانم به این آرزویم کە ترجمە آن مخصوصا” بە زنانهای کردی و انگلیسی است نایل آیم و آنرا به نسل جدید تقدیم کنم. باشد که مبارزات ما درس و تجربەای برای نسل های آیندە باشد.

آنطور که در مقدمە کتاب گفتە شدە، شما قصد دارید کتابهای دیگری هم در این زمینە بنویسید می توانید مختصری هم در این مورد شرح دهید؟

*بلە همانطور که گفتم، این کتاب بیوگرافی من همراە با مبارزات زنان بر بستر تاریخ مبارزات عمومی مردم کردستان است در نتیجە کتابهای بعدی سیر مبارزات مردم کردستان و زنان در رأس آن، همچون سرگذشت خانوادەهای تبعیدی ومبارزات مادرانمان در آن مکان، سرگذشت مادرانمان کە در سختیها و ناگواریها و در همە مراحل مبارزات هم سنگر وهمدممان بودند. سرگذشت زندانیان سیاسی، جان باختەگان و سرانجام سرگذشت تک تک رفقای همرزمم کە در سنگرهای کردستان مبارزە کردەاند واکنون خوشبختانە در کنار ما هستند.

 در پايان مصاحبه ضمن تشكر مجدد از زمانيكه به اين مصاحبه اختصاص داديد، لطفا بفرمائيد كه علاقمندان چگونه می توانند اين كتاب را تهيه نمايند؟ آيا مطلب ديگرى را در نظر داريد كه با شنوندگان راديوى وى او كى در ميان بگذاريد؟

amazon_poppies_on_rocks.jpg
* علاقمندان می توانند کتاب را در سوئد، استهکلم، کتاب فروشیهای “ارزان” و “فردوسی” و در گوتنبرگ، کتاب فروشی “اندیشە” ، در سایر نقاط دنیا از طريق سايت آمازون تهیە نمایند. درسایت آمازون کافی است نام کتاب “شقایقها بر سنگلاخ” نوشتە شود و سپس سفارش دهند. در غیر اینصورت با ایمیلی کە در زیر آمدەاست آدرس خود را نوشتە و کتاب ارسال خواهد شد.
آدرس آمازون:http://www.amazon.com/dp/919826690X
ایمیل: Golriz58@gmail.com

خانم قبادى با سپاس مجدد از وقتى كه به اين مصاحبه اختصاص داده ايد، آرزوى موفقيت و سربلندى شما را داريم.

* من هم مجدادا از شما و ساير همكاران راديو و سايت كردهاى مقيم امريكا براى اين فرصت سپاسگزارى مي كنم.