دفاع از سوسیالیسم یا “ادامه تخریب چپ و کومه له” نوشته ای از شعیب زکریائی

یک توضیح مختصر

نوشتەای را که میخوانید از دو بخش تشکیل شده است. هر دو بخش در نقد نظرات صلاح مازوجی عضو مرکزیت حکا و سازمان کردستان آن(کومە­له) است. نقد نظرات ایشان ازآنرو لازم بود که آئینۀ تمام ­نمای نگرشها و فعل و انفعالهائی است که خواه هم­ اکنون در حکا موجودند و خواه در این یا آن شکل در میان جنبش چپ به حیات خود ادامه میدهند…….ادامه