هیاهو بر سر چیست!؟ توضیحات رفیق ساعد وطندوست در مورد انتشار کتاب “مباحث کنکره یک کومه له”

انتشار کتاب »مباحث کنگره اوّل کومه له « موجب بحث و اظهارنظر شماری از عالقمندان سرگذشت جنبش چپ و کومه له شده است. چه آنهايی که دورانی از بهترين سالهای زندگیشان را آگاهانه در صفوف کومه له و در جهت تحقق آرمانهای انسانیشان فدا کردهاند و چه آنهايی که امروز در زير همان نام و البته با نشانهای جداگانه به مبارزه برای اهدافی که برای خود در نظر گرفته اند به فعاليت در تشکيالت مورد نظرشان مشغول هستند. گويی بسياری از آنها مايلند بدانند که چه بر سر اين جريان آمده است و به کجا میروند؟………ادامه