سرگذشت زن کمونیستی که حامله بود و اعدام شد—-تاًلیف و ترجمه فرخ معانی

کارنامه و عملکرد هر کدام از رژيم های ضد مردمی و ديکتاتوری در سراسر جهان و بويژه در منطقه ما آکنده از کشتار، داغ و درفش و سرکوب مدوام در قبال مردم جويای آزادی و زندگی انسانی است. اينها تاريخی سراسر خونآلود و ننگين از خود برجای گذاشتەاند . هميشه هم برگهای از اين اوراق سبعيت و وحشيگری از فردای به زير کشيده شدنشان از تخت ديکتاتوری به دست مردم تشنه آزادی و جان به لب رسيده آشکار گشته است……ادامه