شعیب زکریائی؛ ستراتێژی سوسیالیستی و چەپی ئانارشیستی، شوورا و پاڕلمان ـ مەی ٢٠١٩