بازنگری کومه له در مسیر تاریخ-نوشته ای از وحید عابدی

این کتاب همانطور که در توضیح اولش آمده است:”در يک تاريخ نسبتا طولانی و در فاصلە انشعابات و رويدادهای درون ” طيف کومه‌له” نوشتەشدە‌ و قبلا در سايت‌های اينترنتی انتشار يافتە‌اند” که ڕێبازی کۆمەڵە آنرا بصورت کتاب دراختیار شما عزیزان می گذارد.

wahidk