جامعه ایران در مرحله ای سرنوشت ساز—- مقاله ای از رفیق وحید عابدی — بخش اول

چند توضيح کوتاه !

بعد از وقايع آبان , 98 بحثهای «چه بايد کرد»ی بيش از هر زمان ديگری مطرح شد. اين نوشته نيز, در راستای مشارکت در همين بحثهاست. در راستای نقد باورهائی که در تشخيص «منفعت عمومی» مشکل دارد. در پرداختن به همين منفعت عمومی است که, به موضوع «آلترناتيو» نيز در شرايط تحميل شده کنونی, ميپردازد . اين نوشته, بر اساس قبول اين ايده نوشته شده که جامعه تنها وقتی جامعه است که ……. ادامه