دفاع از سوسیالیسم" یا ادامة تخریب چپ و کومە­له؟ بخش دوم نوشتە ای از شعیب زکریائی

"دفاع از سوسیالیسم" یا ادامة تخریب چپ و کومە­له؟ بخش دوم نوشتە ای از شعیب زکریائی در نقد " دفاع از سوسیالیسم" صلاح مازوجی عضو کمیته سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران(کومه له) - مهر ماه 1387