Category Archives: Library

رای ثبت در تاریخ -نویسنده جمیل نه وه ره

برای مشاهد و دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.

دفاع از سوسیالیسم یا “ادامه تخریب چپ و کومه له” نوشته ای از شعیب زکریائی

یک توضیح مختصر

نوشتەای را که میخوانید از دو بخش تشکیل شده است. هر دو بخش در نقد نظرات صلاح مازوجی عضو مرکزیت حکا و سازمان کردستان آن(کومە­له) است. نقد نظرات ایشان ازآنرو لازم بود که آئینۀ تمام ­نمای نگرشها و فعل و انفعالهائی است که خواه هم­ اکنون در حکا موجودند و خواه در این یا آن شکل در میان جنبش چپ به حیات خود ادامه میدهند…….ادامه 

چند کلمه درباره‌ی کتاب شقایق ها بر سنگلاخ–زندگی وزمانەی یک زن کرد از کردستان ایران

چند کلمه درباره‌ی کتاب

شقایق­ها بر سنگلاخ

زندگی وزمانەی یک زن کرد از کردستان ایران

کردستان سرزمينی است که مردمان آن تاريخ  پرنشيب و فراز، طولانی و خونينی از مبارزه برای کسب آزادی و حقوق خود را پشت سر دارند. در ميان مردم کُرد نيز، زنان همواره در وضعيتی بدتر، سخت ‌‌تر و نامناسب‌تر‌ نسبت به مردان قرار داشته‌اند و اشغالگران اين سرزمين از  پايمال کردن حقوق، تجاوز و کشت و کشتار آنان دريغ نکرده­اند.

اما بيشتر تاريخ نگاران نه تنها به چند و چون اين فجايع نپرداخته‌اند، از مبارزه و مقاومت اين مردم نيز سخن چندانی نگفته‌اند. در اين ميان اما آنچه بر زن کرد رفته است به کلی در سينەی تاريخ محو گشته است و در هزار توی کتاب‌های تاريخی که تاريخ مذکر است، ناپديد و نا پيداست. پيروزی و شکستِ انقلاب بهمن ۱۳۵۷ که به استقرار نظام جمهوری اسلامی انجاميد، اما زمينه‌ساز بازانديشی در روزگاران گذشته گشت. چرايی برآمدن نظامی واپسگرا و ناهمساز با زمانه‌ی ‌ما، به پژوهش تاريخی با رويکردی نوین دامن زد. در اين ميان، تاريخ کرد و کردستان نيز بازنگری شد. در اين بازنگری، گوشه‌های ستمی که بر يک ملت اعمال شده در معرض ديد قرار گرفت و در نتيجه سويه‌هايی از زندگی و مبارزه زن کرد از پرده بيرون افتاد.

این کتاب شرح مبارزات زنان کردستان ایران از ١٣٥٠ تا ١٣٩٠ است کە بربستر مبارزات تودەهای مردم کردستان و نیز ایران علیە جمهوری اسلامی بە تحریر درآمدە است.

این کتاب شرح  فعالیت زنان مبارز کرد در دوران  قبل از انقلاب ایران است و همچنین مشارکت آنان در تظاهرات و اعتراضات مردمی در دوران انقلاب، نقش‌شان در جنگ‌ها، فعالیت سیاسی و اجتماعی‌شان در شهرها در زمان تسلط رژیم جمهوری اسلامی، مبارزه و مقاومت‌شان در زندان‌ها تا پای اعدام  و سرانجام مبارزە برای مسلح شدن و در سنگر مقدم جبهە قرار گرفتن.

این کتاب برمبنای یادمانده‌ها و دانستەها وتجربیات من و دوستان و رفقای هم رزمم از کردستان ایران، و با استناد به روزنامه‌ها‌ی دولتی و نیمه دولتی و همچنین نشریه‌ها و خبرنامه‌های اوپوزیسیون    بە تحریر درآمدەاست.

این کتاب تنها آغازی است برای کاری بس عظیم، و به همین دلیل نمی‌تواند کامل و جامع باشد. امیدم این است که راه را برای پژوهش‌های بهتر و همه‌جانبه‌تر هموار سازد.

برای تهیە کتاب می توانید آدرس خود را بە ایمیل زیر بفرستید تا نسبت بە ارسال آن اقدام شود.  همچنین بە کتاب فروشیهای ارزان و فردوسی در شهر ستکهلم مراجعە فرمایید.

گلرخ قبادی

ایمیل: golriz58@gmail.com

برای دریافت کتاب در سایت ریباز کومەلە اینجا کلیک کنید .

خبرنامه های کومه له در سال های ١٣٥٨ و١٣٥٩و ١٣٦٠

خواننده گرامی! آنچه در این بخش مشاهده می کنید آن بخش از خبرنامەهای کومەلە است کە در سالهای ١٣٥٨و١٣٥٩و ١٣٦٠ چاپ و منتشر شدە است این احتمال را نمی شود رد کرد کە..ادامە

شماره: 4

تاریخ: 1358.08.09

شماره:  3

تاریخ: 1358.08.07

شماره:  1

تاریخ: 1358.07.09

شماره 2

تاریخ:1359.07.20

شماره: 7

تاریخ: 1358.08.16

شماره: 6

تاریخ: 1358.08.14

شماره: 5
تاریخ:1358.08.12

شماره:10

تاریخ: 1358.08.22

شماره: 9 

تاریخ: 1358.08.21

شماره:8

تاریخ: 1358.08.19

شماره: 13

تاریخ: 1358.09.06

شماره: 12

تاریخ: 1358.09.05

شماره:11

تاریخ: 1358.08.27

شماره: 16 

تاریخ: 1358.11.03

 15 :شماره

  1358.09.08:تاریخ

شماره: 14 

تاریخ: 1358.09.06

شماره: 19

تاریخ:1358.11.18

شماره: 18

تاریخ:1358.11.13

شماره:17 

تاریخ:1358.11.10

شماره: 27 ویژه سنندج

تاریخ:1358.12.12

شماره: 21

تاریخ: 1358.12.07

شماره: 20

تاریخ:1358.11.24

شماره:26

تاریخ:1359.02.06

شماره:24

تاریخ:1359.02.05

شماره:22

تاریخ:1359.01.01

شماره:30

تاریخ:1359.02.10

شماره:29

تاریخ:1359.02.09

شماره:28

تاریخ:1359.02.08

شماره:34

تاریخ:1359.02.15

شماره:33

تاریخ:1359.02.13

شماره:31

تاریخ:1359.02.11

شماره:38

تاریخ:1358.02.21

شماره:37

تاریخ:1359.02.20

شماره:35

تاریخ:1358.02.17

شماره: 45

تاریخ: 1359.02.31

شماره: 43

تاریخ:1359.02.27

شماره: 40 و41

تاریخ:1359.02.24

شماره: 49

تاریخ:1359.03.10

شماره: 48 

تاریخ: 1359.03.07

شماره:  46

تاریخ: 1359.03.02

شماره: 52

تاریخ:1359.03.17

شماره: 51 

تاریخ:1359.03.15

شماره: 50

تاریخ: 1359.03.13

شماره: 55

تاریخ:1359.03.25

شماره:54

تاریخ:1359.03.22

شماره:53

تاریخ:1359.03.20

شماره:59

تاریخ:1359.04.09

شماره:57

تاریخ:1359.04.02

شماره:56

تاریخ:1359.03.28

شماره:62

تاریخ:1359.04.24

شماره:61

تاریخ:1359.04.19

شماره:60

تاریخ:1359.04.13

شماره:66

تاریخ:1359.05.17

شماره:65

تاریخ:1359.05.12

شماره:63

تاریخ:1359.04.29

شماره:69

تاریخ:1359.05.31

شماره:68

تاریخ:1359.05.26

شماره:67

تاریخ:1359.05.22

شماره:72

تاریخ:1359.06.14

شماره:71

تاریخ:1359.06.11

شماره:70

تاریخ:1359.06.05

شماره:75

تاریخ:1359.06.21

شماره:74

تاریخ:1359.06.18

شماره:73

تاریخ:1359.06.17

شماره:78

تاریخ:1359.06.31

شماره:77

تاریخ:1359.06.27

شماره:76

تاریخ:1359.06.23

شماره:81

تاریخ:1359.07.13

شماره:80

تاریخ:1359.07.10

شماره:79

تاریخ:1359.07.04

شماره:84

تاریخ:1359.07.26

شماره:83

تاریخ:1359.07.20

شماره:82

تاریخ:1359.07.17

شماره:87

تاریخ:1359.08.09

شماره:86

تاریخ:1359.08.02

شماره:85

تاریخ:1359.07.29

شماره:90

تاریخ:1359.08.18

شماره:89

تاریخ:1359.08.16

شماره:88

تاریخ:1359.08.12

شماره:93

تاریخ:1359.08.25

شماره:92

تاریخ:1359.08.23

شماره:91

تاریخ:1359.08.21

شماره:96

تاریخ:1359.09.07

شماره:95

شماره:94

تاریخ:1359.08.29

شماره:99

تاریخ:1359.09.18

شماره:98

تاریخ:1359.09.15

شماره:97

تاریخ:1359.09.12

شماره:102

تاریخ:1359.10.03

شماره:101

تاریخ:1359.09.27

شماره:100

تاریخ:1359.09.23

شماره:105

تاریخ:1359.10.19

شماره:104

تاریخ:1359.10.14

شماره:103

تاریخ:1359.10.06

شماره:108

تاریخ:1359.10.30

شماره:107

تاریخ:1359.10.28

شماره:106

تاریخ:1359.10.23

شماره:111

تاریخ:1359.11.14

شماره:110

تاریخ:1359.11.08

شماره:109

تاریخ:1359.11.04

شماره:114

تاریخ:1359.12.02

شماره:113

تاریخ:1359.11.26

شماره:112

تاریخ:1359.11.20

شماره:116

تاریخ:1359.12.15

شماره:115

تاریخ:1359.12.08

شماره:120

تاریخ:1360.01.24

شماره:119

تاریخ:1360.01.20

شماره:118

تاریخ:1360.01.02

شماره:124

تاریخ:1360.02.17

شماره:122

تاریخ:1360.02.06

شماره:121

تاریخ:1360.01.28

شماره:128

تاریخ:1360.03.23

شماره:127

تاریخ:1360.03.15

شماره:126

تاریخ:1360.03.07

شماره:131

تاریخ:1360.04.20

1360.04.21

شماره:130

شماره:129

تاریخ:1360.03.31

شماره:134

تاریخ:1360.05.06

شماره:133

تاریخ:1360.04.29

شماره:132

تاریخ:1360.04.28

شماره:137

تاریخ:1360.06.04

شماره:136

تاریخ:1360.05.27

شماره:135

تاریخ:1360.05.16

شماره:140

تاریخ:1360.06.28

شماره:139

تاریخ:1360.06.18

شماره:138

تاریخ:1360.06.08

شماره:143

تاریخ:1360.03.28

شماره:142

شماره:141

تاریخ:1360.07.10

شماره:149

تاریخ:1360.09.23

شماره:150

تاریخ:1360.09.29

شماره:147

تاریخ:1360.08.29

شماره:148

تاریخ:1360.09.13

شماره:144 و 145 و 146

پرسشهایی از مارکس-تری ایگتون

پرسشهایی از مارکس نوشته تری ایگتون – مترجمان: رحمان بوذری، صالح نجفی

cherahaghbamarxsbood

کی ڕچەی شکاند ٥

کورتە باسێک لەسەر مێژووی کۆمەڵە وتووێژ ی ناصر حسامی لەگەڵ ساعد وطندوست لە ئاسۆسات –٢٠١٠ بەشی ٥

کی ڕچەی شکاند ٤

کورتە باسێک لەسەر مێژووی کۆمەڵە وتووێژ ی ناصر حسامی لەگەڵ ساعد وطندوست لە ئاسۆسات –٢٠١٠ بەشی ٤

کی ڕچەی شکاند ٣

کورتە باسێک لەسەر مێژووی کۆمەڵە وتووێژ ی ناصر حسامی لەگەڵ ساعد وطندوست لە ئاسۆسات –٢٠١٠ بەشی ٣

بازنگری کومه له در مسیر تاریخ-نوشته ای از وحید عابدی

این کتاب همانطور که در توضیح اولش آمده است:”در يک تاريخ نسبتا طولانی و در فاصلە انشعابات و رويدادهای درون ” طيف کومه‌له” نوشتەشدە‌ و قبلا در سايت‌های اينترنتی انتشار يافتە‌اند” که ڕێبازی کۆمەڵە آنرا بصورت کتاب دراختیار شما عزیزان می گذارد.

wahidk